1399/02/13 19:54
جلسه شوراي تطبيق مصوبات روستايي تشكيل گرديد
جلسه شورای تطبیق مصوبات روستایی تشکیل گردید

جلسه شورای تطبیق مصوبات روستایی تشکیل گردید

جلسه شورای تطبیق مصوبات روستایی به ریاست مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان باحضور فدایی بخشدارمرکزی کمال نهادمعاون دفترامورروستایی استانداری مرکزی واعضا دوشنبه هشتم اردیبهشت 99درسالن جلسات فرمانداری دلیجان تشکیل گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved