1398/05/19 10:49
جلسه احداث گلخانه در دهستان جاسب تشكيل گرديد.
جلسه احداث گلخانه در دهستان جاسب تشکیل گردید.

جلسه احداث گلخانه در دهستان جاسب تشکیل گردید.

جلسه احداث گلخانه در دهستان جاسب (روستاهای واران و زر)به ریاست مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان با حضور فدایی بخشدارمرکزی، کارشناسان ، مسئولین اعضای شوراهای مذکورو سرمایه گذاران پروژه مربوطه پنجشنبه هفدهم مرداد۹۸ تشکیل گردید.

در این جلسه به بررسی مسائل پیرامون موضوع مطروحه از جمله زیرساختهای موجود و زیرساختهای موردنیاز و بررسی جانمایی و اراضی موجود و موردنیاز پرداخته شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved