1398/02/25 14:45
جلسه بررسي وضعيت انشعابات غير دائم شهرستان دليجان برگزار گرديد.
جلسه بررسی وضعیت انشعابات غیر دائم شهرستان دلیجان برگزار گردید.

جلسه بررسی وضعیت انشعابات غیر دائم شهرستان دلیجان برگزار گردید.

 جلسه بررسی وضعیت انشعابات غیر دائم شهرستان دلیجان بریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار صبح چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۹۸ باحضور مدیران دستگاههای اجرایی وخدمات رسان برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved