1397/10/19 09:41
برگزراي جلسه پيرامون ساختمان مجتمع اداري شهرستان دليجان به رياست مهندس قناتي معاون عمراني فرماندار
برگزرای جلسه پیرامون ساختمان مجتمع اداری شهرستان دلیجان به ریاست مهندس قناتی معاون عمرانی فرماندار

جلسه بررسی مشکلات ومسائل ساختمان مجتمع اداری شهرستان دلیجان به ریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار ظهر سه شنبه هجدهم دی ماه ۹۷ در فرمانداری برگزارشد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved