1397/08/15 12:12
جلسه بررسي رفع مشكلات وساماندهي خط برون شهري دليجان-نراق-كاشان برياست يوسفي معاون سياسي واجتماعي فرمانداري شهرستان دليجان
جلسه بررسی رفع مشکلات وساماندهی خط برون شهری دلیجان-نراق-کاشان بریاست یوسفی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شهرستان دلیجان

جلسه بررسی رفع مشکلات وساماندهی خط برون شهری دلیجان-نراق-کاشان بریاست یوسفی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شهرستان دلیجان وباحضورشرکت ایثارگشت دلیجان وسایر دستگاههای مربوطه صبح سشنبه پانزدهم آبان درفرمانداری برگزارشد.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved