1397/08/15 12:10
جلسه پيگيري ايجاد شهرك 200هتكاري اردهال برياست مهندس قناتي معاون برنامه ريزي وامورعمراني فرمانداري شهرستان دليجان
جلسه پیگیری ایجاد شهرک 200هتکاری اردهال بریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری شهرستان دلیجان

جلسه پیگیری ایجاد شهرک 200هتکاری اردهال بریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری شهرستان دلیجانوباحضوربخشدارمرکزی وسایر روسای ادارات مربوطه صبح سشنبه پانزدهم آبان ماه برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved