1397/08/15 12:08
برگزاري جلسه جلسه بررسي وضعيت زيرساختهاي شهرك اصناف برياست مهندس قناتي معاون برنامه ريزي وامورعمراني فرمانداري شهرستان دليجان
برگزاری جلسه جلسه بررسی وضعیت زیرساختهای شهرک اصناف بریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری شهرستان دلیجان

برگزاری جلسه جلسه بررسی وضعیت زیرساختهای شهرک اصناف بریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری  شهرستان دلیجان باحضورمهندس منصوری شهرداردلیجان دستگاههای خدما ت رسان سایر دستگاههای مرتبط صبح سشنبه پانزدهم آبان ماه درفرمانداری برگزارشد.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved