1397/08/15 10:52
بازديدمهندس سليماني فرماندار شهرستان دليجان از دوشنبه بازار
بازدیدمهندس سلیمانی فرماندار شهرستان دلیجان از دوشنبه بازار

مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان  باتفاق مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی بخشدارمرکزی وطالبی رییس اداره صنعت، معدن وتجارت  ظهر دوشنبه چهاردهم آبان ماه ازدوشنبه بازار بازدید کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved