1397/08/15 10:50
شركت مهندس سليماني فرماندارشهرستان دليجان در صبحگاه مشترك بمناسبت هفته پدافندغيرعامل
شرکت مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان در صبحگاه مشترک بمناسبت هفته پدافندغیرعامل

مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان باتفاق بخشدارمرکزی وسایرمسئولین به مناسبت هفته پدافند غیرعامل صبح دوشنبه چهاردهم آبان ماه درصبحگاه مشترک با نیروی انتظامی شرکت کرد.

بمناسبت هفته پدافندغیرعامل مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی وانتظامی ،مدیران ادارات ودستگاههای خدمات رسان باحضور فرماندارورئیس ستادحوادث شهرستان واعضای شورای تامین شهرستان درمحل ستادفرماندهی انتظامی شهرستان دلیجان برگزارشد.دراین مراسم فرماندارشهرستان آمادگی لازم همه دستگاهها درمواقع اضطرار وحوادث احتمالی را خواستاروتاکیید کردندباتوجه به ظرفیتهای شهرستان سناریوی  راتهیه وهردستگاه درحوزه تخصصی درمقابله با خطرات احتمالی آمادگی لازم را داشته باشد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved