1397/08/14 09:56
يو م الله باحضور فرماندارشهرستان دليجان
برگزاری مراسم یو م الله باحضور فرماندارشهرستان دلیجان

فرماندارشهرستان دلیجان مهندس سلیمانی باتفاق یوسفی معاون سیاسی واجتماعی ،قناتی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی ،پرسنل فرمانداری ،روسای ادارات،پرسنل ادرات بالاخص آموزش وپرورش ودانش آموزان وسایر اقشار مردم فهیم شهرستان دلیجان در برگزاری مراسم یو م الله  سیزدهم آبان ماه  روز ذانش آموز ومارزه بااستکبارجهانی صبح یکشنبه با شعار مرگ برآمریکا شرکت کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved