1397/08/14 09:29
بازديد مهندس سليماني فرماندارشهرستان دليجان از روستاي صالح آباد
بازدید مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان از روستای صالح آباد

مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان  باتفاق مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی  وبرخی اعضای ستادمدیریت بحران صبح یکشنبه سیزدهم آبان ماه از روستای صالح آباد بازدید کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved