1397/08/14 08:52
بازديد فرماندارشهرستان دليجان مهندس سليماني ازپليس راه واداره راه وحمل ونقل شهرستان
بازدید فرماندارشهرستان دلیجان مهندس سلیمانی ازپلیس راه واداره راه وحمل ونقل شهرستان

 فرماندارشهرستان دلیجان  مهندس سلیمانی  باتفاق مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی وسایرین  صبح یکشنبه سیزدهم آبان ماه ازپلیس راه واداره راه وحمل ونقل شهرستان بازدید کرد.

 بازدید از پلیس راه باهدف گاز رسانی به مجموعه مذکور وبازدید از اداره راه وحمل ونقل با هدف بررسی مراحل تعمیر وبازسازی اداره مذکور انجام گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved