1397/08/14 08:29
حضور يوسفي معاون سياسي واجتماعي فرمانداري شهرستان دليجان در جلسه شوراي پدافندغيرعامل استان
حضور یوسفی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شهرستان دلیجان در جلسه شورای پدافندغیرعامل استان

جلسه شورای پدافند غیر عامل استان مرکزی بریاست آقازاده استاندارو سایر اعضا  صبح شنبه دوازدهم آبان ماه  برگزارگردید.

یوسفی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شهرستان دلیجان نیز دراین  جلسه حضور داشت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved