1397/08/14 08:11
برگزار ي جلسه ستاد مديريت بحران
برگزار ی جلسه ستاد مدیریت بحران

بریاست مهندس سلیمانی  فرماندار شهرستان دلیجان وبا حضورفدایی بخشدارمرکزی  وسایر اعضا جلسه ستاد مدیریت بحران صبح شنبه دوازدهم آبان ماه درفرمانداری برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved