1397/08/14 08:06
ديدار جمعي ازدامداران شهر نراق با مهندس سليماني فرماندارشهرستان دليجان
دیدار جمعی ازدامداران شهر نراق با مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان

 جمعی ازدامداران شهر نراق  صبح شنبه دوازدهم آبان ماه با مهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان دیداروگفتگو کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved