1397/08/10 13:21
برگزاري جلسه شوراي مهارتهاي آموزشي فني وحرفه اي برياست مهندس سليماني فرماندار شهرستان دليجان
برگزاری جلسه شورای مهارتهای آموزشی فنی وحرفه ای بریاست مهندس سلیمانی فرماندار شهرستان دلیجان

جلسه شورای مهارتهای آموزشی فنی وحرفه ای بریاست مهندس سلیمانی فرماندار شهرستان دلیجان باحضور مهندس شاه محمدی مدیرکل فنی وحرفه ای استان مرکزی ،بخشدارمرکزی ،توکلی رییس اداره فنی وحرفه ای دلیجان صبح پنجشنبه دهم آبان ماه برگزارشد.

اهداف جلسه:

_نیازسنجی رشته ها وشغل های مورد نیازشهرستان

_ایجادکمیته های صنعتی، کشاورزی ،خدمات ی ،فرهنگی وهرکمیته مرتبط با فنی وحرفه ای

_ایجاد زمینه اشتغال مناسب برای آموزش دیده های فنی وحرفه ای

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved