1397/08/10 13:08
حضورمديركل بهزيستي سركارخانم اميني در دليجان
حضورمدیرکل بهزیستی سرکارخانم امینی در دلیجان

  • جلسه بررسی نیروهای انسانی،خدمات دهی ،درآمدها وهزینه های مجتمع خیریه توانبخشی امام حسین (ع)با حضورمدیرکل بهزیستی سرکارخانم امینی ،مهندس سلیمانی فرماندار شهرستان دلیجان ،مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری،نماینده واقف مرحوم ،هیئت امنا  وسایرین عصرچهارشنبه نهم آبان ماه برگزارشد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved