1397/08/01 13:57
برگزاري جلسه كارگروه گندم،آردونان
برگزاری جلسه کارگروه گندم،آردونان

جلسه کارگروه گندم آردونان به ریاست مهندس قناتی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی وبا حضور فدایی بخشدارمرکزی برگزارشد.(97/08/01)

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved