1397/08/01 13:52
حضور درمراسم غربالگري بينايي
حضور درمراسم غربالگری بینایی

باحضورمهندس سلیمانی فرماندارشهرستان دلیجان مراسم غربالگری بینایی کودکان3-7سال درمهدکودک مانیا برگزارشد.(مورخ 97/08/01)

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved